KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK m.163)

Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabı aile hukukudur. Aile hukukunun en çok karşılaşılan bölümü ise “boşanma” başlıklı ikinci bölümüdür. Küçük Düşürücü Suç İşleme Sebebiyle Boşanma nisbi nitelikte bir boşanma sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel ve nisbi boşanma sebeplerinden olan küçük düşürücü suç işleme nedeniyle boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun 163. maddesinde düzenlenmiştir.

TMK m.163: Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Küçük düşürücü bir suçun işlenmesi hali, kanunda sayılan özel ve nisbi boşanma sebeplerinden biridir. Aynı zamanda kusura dayalı bir boşanma sebebi olup davalının küçük düşürücü suçu kasten işlemesi ve aynı zamanda davalının ayırt etme gücünün bulunması gerekmektedir.

Küçük Düşürücü Suç Kavramı

Küçük düşürücü suçun davayı açan eşe yönelik gerçekleşmiş olmaması gerekir. Küçük düşürücü suçun utanç verici olması gerekmektedir. Utanç verici eylem nedeniyle kişi kınanmakta ve toplum içerisindeki konumu sarsılmaktayken eşin bu duruma katlanması beklenemez. Suç işlenmesi karşısında utanç duygusunun cezanın ağırlığıyla değil fiilin niteliğiyle alakalıdır.

Küçük düşürücü suçlar hem yüz kızartıcı suçlar hem de bu mahiyette sayılmasa da kişiyi küçük duruma düşüren suçlar olarak sayılabilir.

Davalı kasten bir suç işlemeli ve hukuka uygunluk sebepleri bulunmamalıdır. Ceza dosyasının sonlanması veya ortadan kalkması durumu boşanma davasını ortadan kaldırmak için yeterli değildir.

Davalının suç işlemesi karşısında ortak hayatın çekilmez hale geldiği sabit olmadıkça boşanma davası reddedilecektir. İşlenen suç nedeniyle diğer eşin davalı eşle birlikte yaşaması beklenemezse nisbi nitelikte boşanma sebebi gerçekleşmiştir.

Suç işleme sebebiyle boşanma davası açmış olan eşin kendisinin de suç işlemiş olması durumu açılan davayı düşürmez.

Suçun evlendikten sonra işlenmiş olması gerekmektedir. Evlilikten önce işlenen suçun bilinmemesi durumunda butlan davası veya evliliğin iptali dava edilebilecektir.

Küçük Düşürücü Suçlar

  1. Uluslararası Suçlar: Soykırım, insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçu.
  2. Kişilere Karşı Suçlar: Hayata karşı suçlar (öldürme ve hayata kast suçları), vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, işkence ve eziyet suçu, çocuk düşürtme ve kısırlaştırma suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hürriyete karşı suçlar, özel hayata karşı suçlar, malvarlığına karşı suçlar.
  3. Topluma Karşı Suçlar: Genel tehlike yaratan suçlar, çevreye karşı suçlar, kamu sağlığına karşı suçlar, kamu güvenliğine karşı suçlar, kamu barışına karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar.
  4. Millete ve Devlete Karşı Suçlar: Kamu idaresinin güvenliğine ve işleyişine ilişkin suçlar, adliyeye karşı suçlar, devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk.

Küçük Düşürücü Suçun Belirlenmesi

Bir suçun küçük düşürücü nitelikte olup olmadığı sadece ahlaki düşüklükle tespit edilmeyecek aynı zamanda toplumdaki anlayışa göre hakim tarafından belirlenecektir.

DAVA HAKKININ ORTADAN KALKMASI

Küçük düşürücü suç işlenmesinden bahisle açılacak boşanma davası için hak düşürücü bir süre öngörülmemiştir. Ancak bu durum her zaman dava açılabileceği anlamına gelmeyecektir.

Suç işlemenin üzerinden makul bir sebep olmaksızın uzunca bir süre geçtikten sonra açılacak boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Küçük düşürücü suçun işlenmesi akabinde eşin bu suçu hoş görür nitelikte davranışları sonrasında bu sebeple dava açması halinde boşanma davasının reddi kararı verilmesi gerekmektedir.

 

Av. Harun Raşit Özdemir

 

İlgili metin, konuya ilişkin özet açıklamaları içermektedir. Ayrıntılı bilgi edinmek ve profesyonel yardım almak için bir avukata danışınız.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.