Sertifikalarımız

Avukat Harun Raşit ÖZDEMİR

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

İnsan yüzyıllardır medeni olarak gelişim gösterirken medeni hakları da değişim ve gelişimlerle güncelliğini korumayı başardı. İlk zamanlarda en temel hakkı olan yaşama hakkını korumaya gayret eden insan, şimdi farklı hak kavramlarını korumaya gayret etmekte. Globalleşen dünyada devletlerin ve büyük şirketlerin çeşitli politikalarını belirlemeleri kişisel bilgilerin elde edilmesine bağlı hale gelirken teknolojik gelişmeler yüzünden bireyler bu durum karşısında savunmasız hale geldi. Bireyleri bu anlamda korumayı amaç edinen kişisel verileri koruma düzenlemeleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hız kazanmıştır. Ülkemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kabul edilmesi sonrasında kişisel verileri korumaya yönelik birçok adım atılmış olup Avrupa Birliği uygulamalarına benzer kanuni düzenlemelere yakın zamanda geçileceği bilinmektedir.

Avukat Harun Raşit Özdemir Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında birçok şirkete danışmanlık vermiş ve yine birçok şirketin KVKK uyumluluk sürecini başarıyla yönetmiştir. Buna karşılık bireylerin verilerine yönelik ihlaller karşısında hukuki süreçler başlatılmış ve başarıyla sürdürülmüştür.

  • KVKK kapsamında veri sorumlusu olan müvekkillerimize;
  • KVKK kapsamındaki sorumlulukların belirlenmesi,
  • Şirket nezdinde farkındalığın arttırılması,
  • Çalışanlar, birimler ve üst yönetime yönelik farklı eğitimlerin verilmesi,
  • Kanuni şartların sağlanması durumunda VERBİS kayıtlarının sağlanması,
  • İş ortaklarıyla yapılan sözleşmelerin KVKK’ya uygun olarak revize edilmesi ve yeni yapılacak olan sözleşmelerin de kanuna uygun olarak hazırlanması konularında danışmanlık vermeyi sürdürmekteyiz.

Ceza Hukuku

Modern anlamda suç olarak tanımlanan fiiller ilk insanlardan beri işlenmektedir. Bireysellikten toplumsallığa geçişte, toplu olarak yaşamanın zorunlu kıldığı bazı kurallar getirilmiş ve insanlar bazı yetkilerini devlete devretmiştir. Bu kuralların başında suç işlememek gelmektedir. Suç işlenmesi durumunda ise suç karşısında bireyin kendi hakkını kendinin araması yasaklanarak yargılama yetkisi devlete devredilmiştir. Bu gelişmelerle ceza hukuku alanı oluşmaya başlamış ve günümüze kadar gelişimini sürdürmüştür.

Ceza hukuku üç ana temel üzerinde durmaktadır: iddia(savcı), yargılama(hakim) ve savunma(avukat). Bu üç temelden birisi olmazsa adalet denilen yapı yıkılacaktır. Bu anlamda ceza yargılamasının başarıyla sürdürülebilmesi ve nihayetinde adalete ulaşabilmek için bir avukatın tüm süreçlerde etkin olması büyük bir önem taşımaktadır.

Soruşturma ve kovuşturma aşamaları ceza yargılamasının temel aşamalarıdır. Soruşturma aşaması kollukta başlar ve savcının iddianame düzenlemesiyle son bulur. İddianamenin kabulüyle de kovuşturma aşaması başlar. Bu aşamalarda dile getirilen her bir cümle kayıt altına alınır ve tüm süreçlerde süjenin karşına çıkar. Bu nedenle tüm süreçlerde bir avukattan destek alınması süreci başarıyla sürdürmenin tek yoludur.

Avukat Harun Raşit Özdemir; dosya ve delillerin incelenmesi, duruşma takibi, hukuki yollara başvuru ve cezaevi görüşleri yaparak ceza yargılaması sürecini etkin ve başarıyla yönetmektedir.

Sağlık Hukuku

Sağlık hakkı, bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşmalarını ve bu hizmetten yararlanmalarını sağlayan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Anayasa kaynaklı bir haktır. Sağlık hukuku ise bireyin sağlık hakkını, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesini, genel sağlığın korunmasına yönelik önlemlerin alınmasını, sağlık personeli ile hasta ilişkilerini ve bu bağlamda hak, yükümlülük ve sorumlulukların belirlendiği bir hukuk dalıdır.

Sağlık hukuku alanında çalışabilmek ciddi bir eğitim ve özveriye bağlıdır. Hukukun temel mantığının bilinmesi bu alanda başarı elde etmek için yeterli olmayacaktır.

Avukat Harun Raşit Özdemir, tıp biliminin hukuk kurallarıyla yorumlandığı bu meşakkatli alanda gerek hekim gerek hasta vekilliklerini üstlenerek uzun zaman süren sağlık hukuku uyuşmazlık süreçlerini başarıyla yönetmektedir.

Aile Hukuku

Aile toplumun en küçük yapı taşını oluşturmaktadır. Ailenin güçlü yapıya sahip olması toplumun sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle hukuk düzeni aile düzenine büyük önem atfetmiştir ve aile hukuku geliştirilerek ailenin ve dolayısıyla toplumun korunması hedeflemiştir.

Aile hukuku medeni hukukun bir alt dalıdır ve medeni kanunda düzenlenmiştir. Nişanlanma, evlenme ve boşanmanın geniş kapsamlı olarak ve toplumumuza uygun bir şekilde ele alındığı aile hukuku, toplumun her kesimini doğal olarak alakadar etmektedir.

Aile hukukuyla alakalı konular günlük hayatta hassas bir yere sahiptir. Bir nişanlılık veya evlilik bireyleri ne kadar mutlu edebiliyorsa nişanın bozulması veya boşanmalar da bir o kadar yıkıma uğratmaktadır. Bu nedenle bireylerin manevi dünyasını bu kadar etkileyen bir hukuk dalının alelade bir süreçle yönetilmesi düşünülemez.

Avukat Harun Raşit Özdemir, aile hukukuyla alakalı uyuşmazlıklarda, bireylerin içinde bulunduğu manevi durumu göz önünde bulundurarak, danışmanlık ve dava vekilliği görevini titizlikle sürdürmektedir.

İş Hukuku

Kapitalist dünya düzeninde tüketim ve harcama özendirilerek büyük sermayedarlar daha çok kazanç elde etmeyi amaçlamaktalar. Bu kazancın gerçekleşebilmesi ise üretim faaliyetinin sürekli olmasını gerekli kılmıştır. Bu üretimin yapılmasını sağlayan işçi ise tarih boyunca sermaye karşısında korumasız durumda olmuştur. Gerek evrensel gerek ülke bazlı çalışmalarla işçi, güçlü olan işveren karşısında bazı güvenceler elde etmiştir.

İş hukuku, işçiyle işveren arasındaki çalışma ilişkisini ve bunların hak ve sorumluluklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Her ne kadar işçi korunmasız durumda olduğu için pozitif ayrımcılığa sahip olsa da işveren de bu kanunla birçok güvence elde etmektedir.

Avukat Harun Raşit Özdemir, iş hukuku kapsamında işçi ve işverenlere danışmanlık vermekte ve iş hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava vekilliği görevini sürdürmektedir.

İcra İflas Hukuku

Günümüzde gerek bireysel gerek ticari olarak borçlanma oranı çok yüksektir. Borçlanma ilişkilerinde her ne kadar borcun ödenmesi planlansa da bazı gerekçelerle borçlunun borcunu ödemediği/ödeyemediği durumlarla karşılaşmaktayız.

Borcun ödenmemesi durumunda alacaklının talebiyle devlet otoritesi devreye sokulabilir. Bir borçlanma ilişkisi neticesinde devlet kanalıyla borcun tahsil edilmesinin kurallarını düzenleyen hukuk dalına icra-iflas hukuku denilmektedir.

Avukat Harun Raşit Özdemir, gerek bireysel gerek ticari ilişkilerden kaynaklanan borçlanmalar neticesinde açılan icra dosyaları ve icra kaynaklı davalarda borçlu ve alacaklı vekilliği yapmaktadır.

Erzurum boşanma avukatı, erzurum avukat

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.