ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI)

Türk Medeni Kanunu’nun 995. maddesi uyarınca, “İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.” Kanuni tanımdaki bu tazminata ecrimisil ya da haksız işgal tazminatı denilmektedir.

Kanun metninde görüleceği üzere; ecrimisil yani haksız işgal tazminatı, taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde kullanım hakkı bulunmadığı halde malı kullanan kişilere yönelik, malı kullanma yetkisi olup da kullanmayan gerçek malik tarafından açılan bir dava türüdür.

Türk Medeni Kanunu’nun 683. maddesi uyarınca, “Malik hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.”

Kısaca haksız bir işgalin olması durumunda, malik bu işgalin son bulmasına yönelik dava açma hakkına sahiptir. Türk Medeni Kanunu 683. madde kapsamında haksız işgale son verilmesine yönelik davalar açılabilirken; 995. madde kapsamında, haksız işgal nedeniyle oluşan zararların tazminine yönelik ercimisil davası açılacaktır.

Haksız işgal tazminatı, haksız işgalin meydana gelmesinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmelidir. Aksi halde zamanaşımı söz konusu olacak ve haksız işgal tazminatı talep edilemez hale gelecektir.

 

Av. Harun Raşit Özdemir

 

İlgili metin, konuya ilişkin özet açıklamaları içermektedir. Ayrıntılı bilgi edinmek ve profesyonel yardım almak için bir avukata danışınız.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.